วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

แนวทางการเขียนเล่มวิจัยอย่างมีคุณภาพ


วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับการสอนในศตวรรษที่ 21


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

แนะนำแหล่งทุนวิจัยและแนวทางการเขียนแบบเสนอทุนวิจัยภายนอก

แนะนำแหล่งทุนวิจัย
และแนวทางการเขียนแบบเสนอทุนวิจัยภายนอก

ปัจจัยที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. พันธกิจหลักของแหล่งทุนและประเภททุนวิจัย
 2. ข้อเสนอโครงการตามประเภทที่ผู้ให้ทุนต้องการ เช่น
  1. งานที่สอดคล้องและสนองรับนโยบายรัฐบาล เช่น Thailand 4.0
  2. งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยแบบ Supply push
  3. งานวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง และงานแบบ Demand pull ชุดโครงการหรืองานแบบบูรณาการ
  4. งาน Area based research
  5. สิ่งประดิษฐ์
  6. งานที่ใช้วิศวกรรมย้อนรอย เช่น การถอดแบบ
  7. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 3. ประโยชน์ : Output / Outcomes / Impact / Change
 4. ความชัดเจนของการตรวจสอบทฤษฎี ผลงานวิจัย และสิทธิบัตร
 5. วิธีการดำเนินการวิจัย


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวทางการปฏิบัติตนมุ่งสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี

แนวทางการปฏิบัติตนมุ่งสู่ความสำเร็จ
ในการเรียนระดับปริญญาตรี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะในเรื่อง 3Rx7C ดังนี้ 
      ⇒ 3R หมายถึง
                1. Reading (อ่านออก)
                2. (W)Riting (เขียนได้)
                3. (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
       ⇒ 7C หมายถึง
                 1. Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
                 2. Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม)
                 3. Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
                 4. Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้าน ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
                 5. Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) ประเด็นปัญหา? บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
                 6. Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                 7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการจัดทำโครงงานสารสนเทศทางด้านเกม

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการจัดทำโครงงานสารสนเทศทางด้านต่างๆ


            การออกแบบเกมที่ดีควรมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเกมออกมาให้ชัดเจนในรูปของเอกสารเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปมักไม่มีการกำหนดปริมาณของเอกสารที่จะต้องเขียนอย่างชัดเจน แต่อย่างน้อยนักศึกษาจะต้องมีการ ระบุเอกสารประกอบการออกแบบเกมดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย


แนวทางการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย


วิจัยกับโอกาสการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่


 1. การเขียนวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารเป็นสิ่งจำเป็น เพราะ หากไม่สอดคล้องมีโอกาสที่จะได้รับการปฏิเสธสูง
 2. บทความวิจัยที่มีผลการวิจัยที่ชัดเจนจะมีโอกาสได้รับเลือกตีพิมพ์มากกว่าผลงานวิจัยที่เน้น การศึกษา แนวคิด ทฤษฏี แล้วไปต่อยอด ผลงานวิจัยที่เน้นการพิสูจน์แนวคิด ทฤษฏี วิเคราะห์ หรือโต้แย้งแนวคิด ทฤษฏี โดยเฉพาะถ้าเป็นการวิจัยสังคมหรือประเทศ จะได้รับการพิจารณาก่อน
 3. ในการเลือกแหล่งตีพิมพ์ต้องดูให้สอดคล้องกับนโยบายของวารสารว่าเน้นอะไร เช่น ถ้าวารสาร เน้นวิจัย ปริมาณก็จะสนใจเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเป็นหลัก 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ