วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

แนะนำแหล่งทุนวิจัยและแนวทางการเขียนแบบเสนอทุนวิจัยภายนอก

แนะนำแหล่งทุนวิจัย
และแนวทางการเขียนแบบเสนอทุนวิจัยภายนอก

ปัจจัยที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. พันธกิจหลักของแหล่งทุนและประเภททุนวิจัย
 2. ข้อเสนอโครงการตามประเภทที่ผู้ให้ทุนต้องการ เช่น
  1. งานที่สอดคล้องและสนองรับนโยบายรัฐบาล เช่น Thailand 4.0
  2. งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยแบบ Supply push
  3. งานวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง และงานแบบ Demand pull ชุดโครงการหรืองานแบบบูรณาการ
  4. งาน Area based research
  5. สิ่งประดิษฐ์
  6. งานที่ใช้วิศวกรรมย้อนรอย เช่น การถอดแบบ
  7. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 3. ประโยชน์ : Output / Outcomes / Impact / Change
 4. ความชัดเจนของการตรวจสอบทฤษฎี ผลงานวิจัย และสิทธิบัตร
 5. วิธีการดำเนินการวิจัย


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวทางการปฏิบัติตนมุ่งสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี

แนวทางการปฏิบัติตนมุ่งสู่ความสำเร็จ
ในการเรียนระดับปริญญาตรี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะในเรื่อง 3Rx7C ดังนี้ 
      ⇒ 3R หมายถึง
                1. Reading (อ่านออก)
                2. (W)Riting (เขียนได้)
                3. (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
       ⇒ 7C หมายถึง
                 1. Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
                 2. Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม)
                 3. Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
                 4. Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้าน ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
                 5. Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) ประเด็นปัญหา? บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
                 6. Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                 7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการจัดทำโครงงานสารสนเทศทางด้านเกม

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการจัดทำโครงงานสารสนเทศทางด้านต่างๆ


            การออกแบบเกมที่ดีควรมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเกมออกมาให้ชัดเจนในรูปของเอกสารเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปมักไม่มีการกำหนดปริมาณของเอกสารที่จะต้องเขียนอย่างชัดเจน แต่อย่างน้อยนักศึกษาจะต้องมีการ ระบุเอกสารประกอบการออกแบบเกมดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย


แนวทางการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย


วิจัยกับโอกาสการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่


 1. การเขียนวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารเป็นสิ่งจำเป็น เพราะ หากไม่สอดคล้องมีโอกาสที่จะได้รับการปฏิเสธสูง
 2. บทความวิจัยที่มีผลการวิจัยที่ชัดเจนจะมีโอกาสได้รับเลือกตีพิมพ์มากกว่าผลงานวิจัยที่เน้น การศึกษา แนวคิด ทฤษฏี แล้วไปต่อยอด ผลงานวิจัยที่เน้นการพิสูจน์แนวคิด ทฤษฏี วิเคราะห์ หรือโต้แย้งแนวคิด ทฤษฏี โดยเฉพาะถ้าเป็นการวิจัยสังคมหรือประเทศ จะได้รับการพิจารณาก่อน
 3. ในการเลือกแหล่งตีพิมพ์ต้องดูให้สอดคล้องกับนโยบายของวารสารว่าเน้นอะไร เช่น ถ้าวารสาร เน้นวิจัย ปริมาณก็จะสนใจเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเป็นหลัก 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

“แนวทางการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”


          กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม คุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
มี 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนา ดังนี้
           1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
          2) ด้านความรู้ (Knowledge)
          3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
          4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
          5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)


วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

แนวทางปฏิบัติต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการเรียนการสอน

แนวทางปฏิบัติต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการเรียนการสอน

COMPUTER TECHNOLOGY ENVIRONMENTAL FRIENDLY PROCESS 
FOR REDUCE THE COST OF TEACHING MANAGEMENT

เอนก นามขันธ์ , บัญชา เกิดมณี , ดวงรักษ์ เสนะวัต
มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผลงานวิจัย

หากสถานศึกษาได้นำ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (VDI) ในการจัดการเรียนการสอน จะสามารถลดต้นทุนด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้ และสามารถลดการปล่อย ก๊าซ CO2 คิดเป็นร้อยละ 90.28 % ของการใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การ ดูดซับก๊าซ CO2 ด้วยพรรณไม้ปลูกในเมืองที่ปลูกภายในสถาบันการศึกษามี ความเป็นไปได้สูง ในด้านการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งในบริเวณสถาบันการศึกษา มีต้นเพียง 640.60 ต้น สามารถช่วยการปล่อยก๊าซและยังเป็นส่วนหนึ่งของ การลดปัญหาโลกร้อนได้ด้วย


เอกสารประกอบ